Saturday, March 24, 2012

RFID தகவல் தொடர்பாடல் ஒரு பார்வை


RFID என்ற தொழில்நுட்பம் பற்றி பார்க்கலாம். Radio Frequency Identification என்பதன் சுருக்கமே ஆகும்.  இது ஒரு அடையாளம் அறியும் நுட்பமாகும்.

RFID இனுடைய அடிப்படைச்சுருக்கம்
தமிழில், வானொலி அதிர்வெண் அடையாளம் என்றைழைக்கப்படும் நுட்பம் (கருவி) தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள Programe இற்கு ஏற்ப கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக அல்லது குறித்த கால இடைவெளியில் வானொலி அலை ஊடாக அனுப்ப கூடியதாகும்.

உதாரணமாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் போது இரண்டு நிமிடங்களுக்கு ஒருதடவை வானொலி அலைகளை வெளியிடுமாறு அமைத்தால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அலைவரிசையை வாங்கும் கருவியின் மூலம் (Receiver) பெற்றுக்கொண்ட அலையிலிருந்து நீங்கள் எவளவு தூரத்தில் உள்ளீர்கள் எவளவு  வேகத்தில் பயணிக்கிறீர்கள் எந்த திசையில் பயணிக்கிறீர்கள் போன்ற தகவல்களை அறியலாம். இக்கருவிகள் SIM Card களை விட சிறிய அளவிலே கிடைக்கின்றன.

இத் தொழில்நுட்பமானது 1948 இலே கண்டுபிடுக்கப்பட்டலும் பெரும்பாலும் பாவனைக்கு 1980  களிலெயே வந்தது. RFID முதல் முறையாக இரண்டாம் உலகப்போர் நடைபெறும் காலத்திலேயே British radar system தினால் German aircraft இன் அணுகுதல்களை இரகசியமாய் அறிவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இன்றய காலப்பகுதியில் இத் தொழில்நுட்பம் மேலும் பல வளர்ச்சிகண்டுள்ளது.

RFID எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?
இதனுடைய அடிப்படையாக தகவலை அனுப்புதல் தகவலை பெறுதல் என இரு வேலைகள் தேவைப்படுகிறது.  இங்கு தகவலை அனுப்புவன Tag எனப்படுகின்றன தகவலை பெறுபவை Antena மற்றும் காட்சிப்படுத்தகூடிய கருவி (மென்பொருளாகவும் இருக்கலாம்) ஆகியவற்றுடன் காணப்படும். Radio Frequency  பயன்படுத்தப்படுவதால் தகவல் பரிமாற்றத்தின் போது மூன்றாமவரால் தகவல் திருடப்படாமல் இருப்பதற்காக இதற்கென தனியாக Communication Protocol, Communication Network என்பனவும் செய்நிரலாக்கத்திற்காக Database Data Synchronization உள்ளிணைந்து உள்ளது.
வானொலி அலைகள் முதலில் Electronic Product Code (EPC) இனை அடைகிறது இது  அனைத்துவகையான Tag களிலிருந்து வரும் அலைகளையும் அறியும் தன்மையுடையதாகும், வேறு தேவைகளுக்காக கணினியோடு இணைத்து மென்பொருட்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

RFIDஇல் Tags எவ்வாறு வேலைசெய்கின்றன?
        பொதுவாக இவை இரண்டுவகைப்படுகின்றன.
  •                                   Passive Tags
  •                                   Active Tags
 Passive tags ஆனவை எல்லாநேரங்களிலும் Reciever உடன் தொடர்பில் இருக்காது. தேவை ஏற்படும் போது மாத்திரம் அல்லது நாம் பயன்படுத்தும் போது மட்டும் இயங்குகின்ற. இதற்கு உதாரணமாக வியாபார நிலையங்களில் விற்பனை பொருட்களில் உத்தரவாத அட்டைகளில் பயன்படுகின்றன. இவற்றிலும் இரண்டுவகைகள் உள்ளன Class0 என்பவை Send only மற்றயவை Class1 இவை Send/Write ஆகிய இரண்டையும் செய்கின்றன.

RFIDஇல் Readers எவ்வாறு வேலைசெய்கின்றன?
Reader ஆனது குறித்த தூர அளவில் வானொலி அலையூடாக tag இலிருந்து அனுப்பப்படும் தகவலை அறிகிறது இவ்வேளை  ஒரே அலைஎண்ணையுடைய இரு tags காணப்பட்டாலும் தனக்குரியதுடன் மாத்திரம் தொடர்பை பேணுவதர்காகவே இங்கு தனித்தனியான Protocol பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எதிர்காலத்தில் இத்தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு இருக்கும் என பார்த்தால்.. வியாபாரப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படும் பார்கோட் இற்கு பதிலா இது அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. மேலும் இது எதிர்காலத்தில் கண்காணிப்பு மற்றும் தொடர்பதிவுகளை மேற்கொள்ளும் துறைகளில்  இதன் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் எனலாம்.

RFID எவற்றில் அதிகம் பயன்படுகிறது?
  • சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகளின் கைகளில் இதை பொருத்திவிட்டால் அவர்கள் தப்பிவிடாதவாறு பார்க்கமுடியும்
  • விமானங்களின் Passport இல் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் அவர்களையும் அவதானிக்க முடியும்.

  • இரத்தவங்கிகளில் வேகமாக என்னவகை இரத்தம் இருப்பில் உள்ளது என்னவகை இரத்தம் தேவை என தீர்க்கமான முடிவுகளை வேகமாக எடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment

Thank You!
Please Follow Me.
Mobile 0750383595

Related Posts with Thumbnails